• test
  • test
  • test

آزمایشگاه و سیستم مدیریت کیفیت اهورا بهین آزما

با بهره گیری از دقیق ترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی در امر خدمات آزمون مواد معدنی و ارائه خدمات آماده سازی، تجزیه کمی و کیفی نمونه های ارسالی در کمترین زمان ممکن و با رعایت استانداردهای روز دنیا فعالیت می نماید. این آزمایشگاه مرحله ممیزی استاندارد ISO/IEC17025 را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه در  36 SCOPEشده است.آزمایشگاه اهورا بهین آزما عضو انجمن بین المللی  IAGدر زمینه آنالیز مواد معدنی و تحت ممیزی ISO17020 قرار داشته و مراحل انجام آزمون های بین آزمایشگاهی بین المللی را می گذراند. کلیه استانداردهای مورد نیاز کالیبراسیون تجهیزات توسط کمپانی Reagecon ایرلند تامین میگرددبا استفاده از دستور العمل های استاندارد بین المللی برای انجام آزمایشات معدنی کنترل کالیبراسیون کلیه تجهیزات، دستگاه ها و ابزار آلات تحت استانداردهای  ISO/IEC17025 و ISO/9001-2008 به منظور افزایش صحت و دقت نتایج و به حداقل رسانی خطاهای آزمایشگاهی انجام می گیرد. همچنین با استفاده از نمونه های مرجع، مقایسات بین آزمایشگاهی وآزمونهای تکراری (از مرحله خردایش تا آنالیز و ...) از  نتایج اطمینان حاصل می گردد